Dernek Tüzüğü

MADDE 1

Aşağıdaki maddelerde "Kastamonu Çalışma Grubu Derneği"(Dernek) kısa adı ile anılmıştır.

Derneğin merkezi İstanbul'dadır. Dernek yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 2

2.1) Türkiye'deki ve dünyadaki Kastamonulu genç iş adamı ve girişimcilerle profesyonel meslek sahibi kimseleri aynı çatı altında toplayıp, sosyal ve kültürel aktiviteler çerçevesinde birlik ve beraberlik temin etmek

2.2) Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağlan ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek.

2.3) Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak.

2.4) Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak, üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek.

2.5) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynaklan sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak.

2.6) İhtiyaç sahibi, başarılı öğrencilere maddi manevi yardımda bulunmak.

ÇALIŞMA BİÇİMİ

MADDE 3

Derneğin çalışma biçimi aşağıda gösterilmiştir.

3.1) Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Ana Tüzük hükümleri uyarınca üye ve onursal üye kaydeder.

3.2) Amaç ve çalışma konulan doğrultusunda Kastamonu’nun ile Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığını korumasına çalışır.

3.3) Topluma ve özellikle Kastamonu'ya yararlı olacak hizmet projelerini uygular.

3.4) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar, oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular ve yönetmek üzere ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar.

3.5) Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler ve spor yarışmaları düzenler.

3.6) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman vs danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

3.7) Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konulan için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, üzerine her türlü haklan koydurabilir, kiraya verebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir, taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alabilir.

3.8) Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar. Derneğin faaliyetleri ile ilgili olarak İnternet'te dernek adına site açabilir.

3.9) Yurt içi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir.

3.10) Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

3.11) Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış ve yardımlarda bulunur.

3.12) Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

3.13) Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla, tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikte platform kurabilir.

3.14) Amaçları doğrultusunda federasyonlara üye olabilir.

3.15) Dernek, amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.

3.16) Dernek, Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlarından aynî veya nakdî katkı sağlayabilir.

3.17) Dernek, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönetim kurulunun belirlediği miktar ve sürede karşılıksız burs verebilir, ayni yardımda bulunabilir, eğitim masraflarını karşılayabilir, dil kursu, okul harcı, kitap masrafları ihtiyaçlarını karşılayabilir, erzak, kömür vb. yardımları yapabilir.

3.18) İhtiyaç sahibi üyelerine ayni ve nakdi yardımda bulunur.

MADDE 4

Dernek amblemi Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda belirlenir.

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 5

5.1) Üniversite mezunu ve/veya profesyonel meslek sahibi olan, toplumda saygınlık yitirecek ve yüz kızartacak herhangi bir suç işlememiş olan herkes yönetim kurulu karan ile üye olabilir.

5.2) Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu'nun 16. Maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE 6

Derneğin iki tür üyeliği vardır.

6.1 ) ÜYE: Demek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise, özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

6.2 ) ONURSAL ÜYE: Ülkeye, Kastamonu'ya ya da Demek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onursal Üye seçilebilirler.

Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 7

Üyelik koşullarını içeren adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

7.1) Adayın üyelik formunu doldurup imzalaması ve ekleri ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunması,

7.2) Üyelik Formunun Demek Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da red edildiğine ilişkin cevabın verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile on beş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,

7.3) Adayın belirtildiği süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra "Dernek Üye Defteri"ne kimliğinin işlenmesi ve "Üye Kimlik Belgesi'nin verilmesi,

TESİSLERDEN YARARLANMA KONUMLARI

MADDE 8

Üyeler ile üyelerin belirtilen aile bireyleri ve üyelerin konukları Derneğin tüm tesislerinden, özel yönetmeliklerinde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

Üyeler dışındaki kişilerin yararlanma konumları aşağıda gösterilmiştir.

8.1) AİLE KONUMU: Üye eşi ile (25) yaşından küçük çocukları ve ölen üyenin eşi, yapılacak başvuru üzerine Yönetim Kurulu kararı ile aile konumuna alınırlar. 18 yaşından küçük çocuklarla ortaöğretim öğrencilerinin tesislerden yararlanmaları ve çalışmalara katılmaları veli ya da vasilerinin izinlerine bağlıdır.

8.2) KONUK DURUMU: Üyelerin birlikte oldukları konukları lokal ve tesislerden yararlanabilirler.

Yararlanma konumlarına giren kişiler, tesislerin yönetmeliklerinde gösterilen yararlanma paylarını ödemek ve üyelerin sorumluluklarına ilişkin hükümlere aynen uymak zorundadırlar.

ÜYELİKTEN AYRILMA

MADDE 9

Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti ve yararlanma payları tam alınır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 10

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller,

10.1) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

10.2) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

10.3) İkazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

10.4) Dernek organlarında verilen kararlara uymamak,

10.5) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

10.6) Ödentilerini ödemedikleri için üst üste iki olağan genel kurul toplantısına katılamamak.

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

MADDE 11

Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir.

11.1) Üyelik sıfatı sona eren üyenin "Dernek üye Defterindeki kaydı Yönetim Kurulu karan ile derhal silinir.

11.2) Ölen üye dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin ödentileri, yararlanma payları veya borçlan ödenmediği taktirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

11.3) Ölen üyenin varsa eşi, ölüm tarihini izleyen bir yıl içinde, başvurması durumunda aile konumuna kabul edilirler.

11.4) Üyelikten çıkarılan ya da Dernek tesislerine alınmamasına karar verilen kişiler, üyenin konuğu olarak dahi bu yerlere giremezler.

11.5) Eşlerinin üye olması nedeniyle 9. Madde hükümlerinden esasen yararlanacak olan üyeler yazılı olarak talep ettikleri taktirde, evlilik durumları devam ettiği sürece, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ayrılabilirler. Bu durumda, üyenin seçme ve seçilme hakkı sona erer, ancak tekrar üyelik talebinde bulunmaları halinde talep tarihinden sonraki tüzüksel sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla üyelik kayıtları yenilenir.

ORGANLAR VE GÖREVLERİ ORGANLAR

MADDE 12

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

12.1) Genel kurul

12.2) Yönetim Kurulu

12.3) Denetleme Kurulu

12.4) Danışma Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 13

Dernek, Genel Kurulu, (3) yılda bir olağan olarak Nisan ayında üyelerin katılımıyla toplanır. Olağan Genel Kurul, üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla dernek merkezinin bulunduğu il içinde Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu yerde çalışmalarına başlar.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

MADDE 14

Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.

14.1) Dernek Yönetim kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar ve tüm ödenti borçlarının en geç genel kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Ödenti borcu bulunan üyeler genel kurula katılamazlar. Seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

14.2) Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş (15 ) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluğun sağlanamadığı taktirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi Dernekler kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen şekillerden biriyle duyurulmak suretiyle toplantıya çağrılırlar. İlk Toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz

14.3) İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı yönetim kurulu ile denetleme kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

14.4) Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı taktirde en az onbeş (15 ) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi ilk toplantı için yapılan duyuru şekliyle bütün üyelere duyurulur. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

14.5) Genel Kurul toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

MADDE 15

15.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel kurul Üyeleri Listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler, imzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

15.2) Genel Kurul, Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkanı Yardımcısı ve iki Divan Sekreteri seçilir.

15.3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri(l/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleri ile ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.

15.4) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

15.5) Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yandan bir fazlasıdır. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 16

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağınlır.

16.1) Dernek üye sayısının beşte biri (l/5)'inin aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

16.2) Yönetim Kurulunun Genel Konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar.

Olağanüstü Genel Kurul Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

GENEL KRULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17

Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

17.1) Türk yasaları ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararlan almak,

17.2) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

17.3) Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla ayn ayrı oylayarak seçmek; Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini açık oyla ayrı ayn oylayarak seçmek ve Yönetim Kurulunun yeni önereceği Danışma Kurulu Üyelerini Genel Kurul'da onaylamak,

17.4) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kumlunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek,

17.5) Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

17.6) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,

17.7) Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını karara bağlamak,

17.8) Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

17.9) Derneğin uluslararası çalışmada bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması; kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

17.10) Demeğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

17.11) Yasalarda ya da Demek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

YÖNETİM KURULU

MADDE 18

Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

18.1) Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilmiş onbeş (15) asil üye ile onbeş (15) yedek üyeden oluşur.

18.2) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerim alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağrılır.

18.3) Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere üç yıl süre ile görev yapar.

18.4) Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, üç Başkan yardımcısı, bir Genel Sekreter seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre değerlendirilirler.

18.5) Yönetim Kurulu her ay Olağan olarak toplanır ve gereğinde Olağanüstü toplantı yapabilir.

18.6) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı (9) olup kararlar çoğunlukla alınır. Üyelikten çıkarma ile ilgili kararlarda Yönetim Kurulu üye tam sayısının 10/15 çoğunluğu aranır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

19.1) Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

19.2) Derneğin şubelerinin açılmasına, yetkilerinin saptanmasına ve kurucularının belirtilmesine karar vermek,

19.3) Derneği Başkan aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek,

19.4) Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak,

19.5) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,

19.6) Başkanın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına karar vermek,

19.7) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

19.8) Danışma Kurulu ile ilgili işlem yapmak,

19.9) Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,

19.10) Personel Özlük Haklan Yönetmeliği uyarınca Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

19.11) Dernek Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

19.12) Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılmaya karar vermek,

19.13) Genel Kurul toplantılarında alınan kararlan üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

19.14) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak,

19.15) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

DENETLEME KURULU

MADDE 20

Derneğin yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetleme kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan ve bir sözcü seçer.

Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme kurulu en az yılda bir kez olmak üzere derneğin yukarıdaki konu ve amaçlar doğrultusunda denetimini yapar. Ayrıca denetleme kurulu başkanının isteği üzerine her an derneği denetlemeye yetkilidir.

DANIŞMA KURULU

Madde 21

Derneğin danışma organı niteliğindeki Danışma Kurulu'nun oluşum biçimi ile çalışma ilkelerine ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

21.1) Danışma Kurulu, Genel Kurul'un tavsiye edeceği kişiler arasından Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile seçeceği en az üç(3) en fazla otuz(30) kişiden oluşur. Ana Tüzüğün 4. Maddesinde yer alan Kurucu Üyeler ile Yönetim Kurulu eski Başkanları, Danışma Kurulu'nun daimi üyeleridir.

21.2) Danışma Kurulu üyelerinin Yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilmeleri halinde üyelikleri askıya alınır.

21.3) Danışma Kurulu her yıl en az 1 (bir) kere olağan olarak toplanır. Danışma Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı’nın doğrudan ya da Yönetim Kurulunun talebi üzerine olacağı karar üzerine toplanır. Toplantıların gün, saat ve yerleri ile gündemi en az on beş gün önceden üyelerine yazılı olarak bildirilir. Danışma Kurulu’nun gündemi Meclis Başkanlık Divanı tarafından belirlenir. Danışma Kurulu'nun toplantısının çağrısı Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

21.4) Danışma Kurulu görev süreleri iki yıl olmak üzere, bir Başkan , bir Başkan Yard. ve bir Sekreterden oluşan Kurul Başkanlık Divanı'nca yönetilir. Kurul Başkanlık Divanı'nın yönetim kararlan ile Mecliste alınan genel kararlar ayrı ayrı defterlerde gösterilir ve imzalanır.

21.5) Danışma Kurulu , toplantıya katılan üyelerle çalışmalarına başlar ve kararlarını salt çoğunlukla alır.

21.6) Danışma Kurulu oluşumu ile görev ve yetkilerine ilişkin ayrıntılı hükümler, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Danışma Kurulu'nca onaylanacak bir yönetmelikte gösterilir ve uygulanır.

DANIŞMA KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 22

Danışma Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

22.1) Dernek amaç ve çalışma konulan ile, Derneğin programlan, projeleri, tesisleri ve diğer girişimlerine ilişkin öneri ve dileklerde bulunmak,

22.2) Dernek Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği dernek, vakıf ve diğer sosyal kurumlarla öngörülecek işbirliği, yardımlaşma, destekleme ile gelişme ve büyümeye ilişkin konularda tasarım ve taslaklar hazırlamak,

22.3) Derneğe daha fazla gelir sağlayacak mali kaynak araştırmalarına ilişkin projeler geliştirmek ve araştırmalarda bulunmak,

22.4) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı üzerine incelemeler yapmak, öneri ve eleştirilerini Yönetim Kurulu ile Genel Kurula sunmak,

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 23

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları taktirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

YÜRÜTME BİRİMİ

MADDE 24

Dernek yürütme Birimi, Birim Görevlileri ile Uzman Danışmanlar ve Çalışma Komitelerinden oluşur.

Yürütme Birimi, Yönetim kurulunun gözetim ve yönetiminde Demek organlarının kararlarını uygulamak, lokal ve tesislerin kurulması, iktisadi işletmeler ve vakıfların derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

UZMAN DANIŞMANLAR

MADDE 25

Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan Uzman Danışmanlar, Spor, Sağlık, Hukuk, Mali, Basın, Teknik ve Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda, Yönetim, Denetleme ve Danışma Kurulları ile Yürütme Birimine danışmanlık yaparlar.

ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELERİ

MADDE 26

Dernek amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile aşağıda gösterildiği üzere Yönetim Kurulu karan ile Çalışma gruplan ve çalışma Komiteleri oluşturulabilir.

26.1) ÇALIŞMA GRUPLARI: Yönetim kurulunun görev ve yetkilerinden tespit edilenler ile görevli olmak üzere, yürütme yetkisini haiz, etkin çalışma birimi olup oluşum, çalışma gözetim ve denetim ilkeleri Yönetim Kurulunca saptanacak yönetmelikle belirtilir.

26.2) ÇALIŞMA KOMİTELERİ: Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danışma Kurulunun karar almalarına ya da Yürütme Birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevli ve yetkilidir.

YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ

MADDE 27

Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme Birimi Görevlileri Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri "Personel Özlük Hakları Yönetmeliği" 'nde gösterilir.

ŞUBELER

ŞUBELERİN KURULUŞU

MADDE 28

Yönetim Kurulu karan ile şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri oturanlardan oluşturulacak Şube Kurucuları saptanır. Bu kurucular arasında en az üç kişi yetkili kılınarak Şube Kuruluş işlemlerini tamamlayıp Şubeyi kurmalarına izin verilir.

Şube açmaya yetkili kılman kişiler, kurucularının ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yer ve tarihlerim, meslek ya da sanatlarını, konutlarını, uyruklarını, Şube Merkezi ile adresini, Şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine bildirirler ve yazılarına Dernek Ana Tüzüğünden iki örnek ile yetkili kılındıklarına ilişkin yetki belgesini eklerler.

HUKUKSAL DURUM

MADDE 29

Şubeler, yasalar ve Ana Tüzük Hükümleri gereğince Derneğe bağlı, hak ve varlığı Dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek Merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri "Şubeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenmiş, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Demek iç organıdır.

ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 30

Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

30.1) Şube Genel kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerin katılması ile yılda bir olağan olarak Ocak ayında toplanır.

30.2) Şube Yönetim Kumlu: Şube Genel Kumlunda seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur.

30.3) Şube Denetçileri: Şube Genel Kumlunda seçilen üç asil ve üç yedek Denetçiden oluşur.

30.4) Şube Genel Kumlunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 15, 16, 17 ve 18. Maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

30.5) Şube Yönetim kumlunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 19. ve 20. Maddesindeki hükümler kıyasen uygulanır.

30.6) Şube denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 21. Maddesindeki hükümler kıyasen uygulanır.

30.7) Şube Üyeleri aynı zamanda Demek Üyesi bulunduklarından Demek Genel kuruluna katılmak seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Şubeler, Demek Genel Kurullarında Şube Yönetim Kumlu Üyeleri aracılığı ile temsil edilirler.

30.8) Bu Ana Tüzüğün Demek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de Şubeler için geçerli olup, uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine ilişkin hükümler Demek Yönetim Kurulunca hazırlanacak "Şubeler Yönetmeliği'nde gösterilir.

30.9) Şubeler lokaller açabilir.

30.10) Şubelerde Tüzüğün 35. maddesinde sayılmış olan Merkezde tutulacak defterlere paralel defterler tutulur.

30.11) Şubelerin kapatılması halinde şubelere ait malvarlığı derneğe bırakılır.

MALİ HÜKÜMLER

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI

MADDE 31

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Derneğin bütçesi Gelir ve Gider çizelgelerinden oluşur.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 32

2000 Yılında Kuruluş Dernek Tüzüğü

32.1) Giriş ödentisi: Bir defaya mahsus olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde, üyeliğe kabul edilen üyeler için, öngörülen tutardır. Derneğe giriş aidatı 5.000.000.-TL'dir.

32.2) Yıllık ödenti: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutar olup, aylık iki milyon(2.000.000.TL-) yıllık yirmi dört milyon(24.000.000.-TL) liradır.

32.3) Yararlanma Payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanların rdernek, lokal ve tesislerinden yararlanmak istedikleri taktirde çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar.

32.4) Katılma Payı: Lokal ve tesislerin yemden inşa ya da mevcutlarda değişiklik için öngörülen proje giderlerim karşılamak amacı ile çalışma dönemi bütçesine konulan tutar olup üyelerden tahsil edilir.

32.5) Dernek taşınır ve taşınmaz mallan ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya veilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri,

32.6) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

32.7) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,

32.8) Ortaklıklar ve İktisadi İşletmelerden sağlanacak gelirler, Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,

32.9) Diğer gelirler,

32.10) Dernek, Ana Tüzüğünde gösterilen amacı, çalışma konulan ve çalışma biçimleri ile ilişkili olmak kaydıyla işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. Dernek, İçişleri Bakanlığının izniyle, dış ülkelerdeki gerçek ya da tüzel kişilerden ya da kuruluşlardan yardım alabilir.

32.11) Benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan sağlanan maddi yardımlar,

32.12) Kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan aynî veya nakdî katkılar.

32.13) Yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan elde edilecek aynî ve nakdî yardımlar.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDA YÖNTEM

MADDE 33

Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

33.1) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında; yıllık ödenti, Yıllık Bütçe Uygulaması Yönetmeliği'nde belirtilen yöntem ve zamanlarda tahsil edilir.

10 yıl ya da daha çok süre ile üyelikte bulunup da Ana Tüzüğün 7. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen yükümlülük ve sorumluluğu yerine getiren üyelerin talebi ve Yönetim Kurulunun kararıyla kalan üyelik süreleri için o yılın bütçesinde öngörülen ömür boyu yıllık ödentisini peşinen ödedikleri taktirde daha sonraki yıllara ilişkin yıllık ödenti ile kendisi, eş ve 12 yaşından küçük çocukları için sosyal tesis spor birimleri kullanım ücreti ödeme yükümlülüğünden bağışık tutulurlar.

33.2) Dernek gelirleri alındı belgesi ile ve banka aracılığıyla toplanır.

33.3) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.

33.4) Alındı. Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

DEFTERLER

MADDE 34

Dernek için aşağıda gösterilen ve Noter'den onaylanmış defterler bulunur.

34.1) Demek Üyeleri Defteri: Demek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, giriş ve yıllık ödenti tahakkuk ve ödemeleri, üyelikten ayrıldıkları tarih bu deftere yazılır.

34.2) Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve sayı sırasına göre gereken açıklamalar yapılmak suretiyle bu deftere işlenir.

34.3) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Derneğe gelen ve giden yazı ve diğer kağıtlar tarih ve sayı sırasına göre gereken açıklamalar yapılmak suretiyle bu deftere işlenir.

34.4) İşletme Defteri: Derneğin elde ettiği gelirler ve yapmış olduğu giderler bu deftere usulünce kaydedilir.

34.5) Envanter Defteri: Derneğin dönem sonu raporları ve envanter sayılabilecek kayıtları bu defterde izlenir.

34.6) Demirbaş Defteri: Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz mallan bu deftere işlenir.

34.7) Alındı Belgesi Defteri: Alındı belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş no'ları, verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, ilgililerin imzalan bu deftere kaydedilir.

DİĞER HÜKÜMLER

ANA TÜZÜKEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 35

Dernek Ana Tüzüğü, Genel kurula katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir.

Değişiklik önerileri en az on gün önceden Genel kurul üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 36

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN DAĞITILMASI

MADDE 37

Dernek özellikle dağıtılma için çağrılmış bulunan Genel Kurul Üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunacağı Olağanüstü Genel Kurulda, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilir.

İlk toplantıda 2/3 çoğunluk hazır bulunamadığı taktirde ikinci kez toplanmak üzere Genel kurul Üyeleri çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun Derneğin dağıtılması konusu görüşülür. Ancak, dağıtılma kararının, hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından bir(l) ay içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir.

Dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve artan mal varlığının kime bırakılacağı Genel Kurul'un karan ile belirlenir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 38

Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

YÖNETMELİKLER

MADDE 39

Dernek Ana Tüzüğü Hükümleri, Yönetim kurulunun hazırlayacağı ve Genel kurulun onaylayacağı aşağıdaki Yönetmelik Hükümleri ile birlikte uygulanır.

39.1) Şubeler Yönetmeliği

39.2) İktisadi İşletmeler Tüzüğü

39.3) Genel Muhasebe Yönetmeliği

39.4) Personel Özlük Haklan Yönetmeliği